Klientų portalo taisyklės

TURINYS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šiose IB JURE Klientų portalo taisyklėse (toliau – Taisyklės) numatomos portalo https://portal.ibjure.lt (toliau – Portalas) naudojimosi sąlygos ir tvarka. Neatskiriama šių Taisyklių dalimi yra IB JURE Privatumo politika, kurioje pateikiama informacija apie IB JURE vykdomą klientų (įskaitant Portalo vartotojus) asmens duomenų tvarkymą.

1.2. Portalą administruoja Advokatės Ingos Bartkevičiūtės kontora IB JURE (toliau – IB JURE). IB JURE kontaktiniai duomenys pateikiami ČIA.

1.3. Kiekvienas vartotojas, registruodamasis Portale, susikurdamas savo paskyrą ir lankydamasis Portale bei naudodamasis IB JURE paslaugomis ar kitomis Portalo galimybėmis (toliau  Portalo vartotojas vadinamas Klientu, o daugiskaitoje – Klientais), patvirtina, kad susipažino su Taisyklėmis (įskaitant IB JURE Privatumo politiką), jas suprato ir su jomis sutinka.

2. Portalo tikslai ir suteikiamos galimybės

2.1. Portalo tikslas – suteikti Klientams galimybę bei priemones Taisyklėse numatytomis sąlygomis, tvarka ir apimtimi užsakyti ir gauti IB JURE teisines paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, sudaryti su IB JURE teisinių paslaugų teikimo sutartis, įkelti ir gauti su teisinių paslaugų teikimu susijusius dokumentus bei informaciją, stebėti IB JURE pateiktų pavedimų vykdymo eigą, bendrauti su advokatu (-ais), priimti sąskaitas už teisines paslaugas ir jas apmokėti.

2.2. IB JURE įsipareigoja užtikrinti tinkamą Portalo funkcionavimą, tačiau negarantuoja, kad Portalas visą laiką funkcionuos be jokių klaidų ir/ar pertrūkių ir/ar kitų sutrikimų. Portalo funkcionalumą ir siūlomų Kliento savitarnos priemonių pobūdį bei apimtį nustato IB JURE vienašališkai ir Klientas jokiais atvejais bei jokiais pagrindais negali reikšti pretenzijų dėl Portalo turinio ir/ar funkcionalumo.

2.4. Portalas nėra skirtas neribotam ar ilgalaikiam Kliento dokumentų saugojimui. Kliento dokumentai (pvz. su IB JURE sudarytos teisinių paslaugų sutartys, IB JURE Klientui išrašytos sąskaitos už teisines paslaugas, Kliento pavedimu IB JURE vykdomų ar įvykdytų projektų, bylų ir kitų užduočių dokumentai) Portale laikomi tol, kol leidžia Portalo talpyklos galimybės, tačiau ne trumpiau kaip 2 mėnesius po atitinkamo projekto, pavedimo ar užduoties pabaigos ir/ar sąskaitos už teisines paslaugas apmokėjimo dienos. Klientui rekomenduojama periodiškai, ne rečiau kaip kas du mėnesius, Portale tvarkomus Klientui priklausančius ir/ar jam skirtus dokumentus išsisaugoti į Klientui priklausančias (jo valdomas) duomenų talpyklas. IB JURE turi teisę, suėjus aukščiau šiame punkte nurodytam terminui, pašalinti iš Portalo talpyklos bet kuriuos Kliento dokumentus ir Klientas jokiais atvejais bei jokiais pagrindais negali dėl to reikšti pretenzijų.

3.  Advokato ir kliento paslaptį sudaranti informacija

3.1. Portalas yra neatskiriama advokato nuotolinės darbo vietos dalis. Visa Portale tvarkoma informacija ir dokumentai, susiję su bet kurių teisinių paslaugų teikimu Klientui ir/ar Kliento IB JURE pateiktų pavedimų vykdymu, įskaitant, bet neapsiribojant kreipimosi į advokatą faktas, sutarties su Klientu sąlygos, Kliento advokatui suteikta informacija ir pateikti duomenys, konsultacijos pobūdis bei pagal Kliento pavedimą advokato surinkti duomenys, taip pat kitas advokato ir Kliento bendravimo (susirašinėjimo žinutėmis, susitikimų, korespondencijos, ar kitų formų bendravimo) turinys sudaro advokato ir kliento paslaptį.

3.2. IB JURE techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis užtikrina, kad visa Portale tvarkoma advokato ir kliento paslaptį sudaranti informacija yra tinkamai apsaugota, kad nebūtų prieinama jokiems tretiesiems asmenims (įskaitant, bet neapsiribojant kitus Portalo vartotojus), panaudota prieš Klientą, paviešinta ar kitaip atskleista, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus arba kai tai būtina Kliento pavedimui tinkamai atlikti. IB JURE atsakomybė nekyla tais atvejais, kai Portale tvarkoma advokato ir kliento paslaptį sudaranti informacija tampa prieinama tretiesiems asmenims dėl nuo Kliento priklausančių aplinkybių, pvz. Klientui atskleidus ar padarius prieinamais kitam asmeniui (-ims) savo prisijungimo prie Portalo duomenis ir pan.

4. Intelektinė nuosavybė ir jos apsauga

4.1. Visos autorių teisės į Portalą ir jo turinį priklauso IB JURE ir yra saugomos įstatymo. Už šių teisių pažeidimą yra numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė.

4.2. Be IB JURE sutikimo draudžiama Portale esančią informaciją ar bet kokią jos dalį atgaminti, kopijuoti, viešai skelbti ar kitaip naudoti, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus. Šio punkto nuostatos netaikomos tik tos informacijos ir dokumentų atžvilgiu, kurie Kliento pavedimu ar jo užsakymu dėl teisinių paslaugų buvo parengti ir/ar yra skirti individualiam Klientui, ir Klientas tokią jam skirtą informaciją ar dokumentus gali naudoti pagal jų tikslinę paskirtį ir/ar kaip tai numatyta tarp Kliento bei IB JURE sudarytoje teisinių paslaugų sutartyje.

5. Kliento registracija, identifikavimas ir jungimasis prie Portalo

5.1. Portalu gali naudotis tik registruotas Klientas.

5.2. Kliento registracija Portale bei Kliento identifikavimas kiekvieno paskesnio jungimosi prie Portalo metu atliekamas naudojant Kliento elektroninio pašto adresą ir unikalų paties Kliento sukurtą slaptažodį. Jeigu Klientas įgalina dviejų žingsnių autentifikaciją (IB JURE primygtinai rekomenduoja tai padaryti! Daugiau informacijos Taisyklių 5.5. punkte), prisijungdamas prie Portalo Klientas turi papildomai įvesti autentifikavimo programėlės sugeneruotą momentinį kodą.

5.3. Klientas identifikuodamas save registracijos metu privalo pateikti išimtinai tik savo asmeninį (jei registruojasi kaip fizinis asmuo) arba individualų darbo (jei registruojasi kaip įmonės atstovas) elektroninio pašto adresą, o taip pat teisingus ir tikslius kitus registracijos duomenis apie save. Klientas užtikrina ir prisiima visą atsakomybę, kad jo registracijai ir identifikacijai naudojamo el. pašto dėžutė bei joje esantys laiškai yra apsaugoti nuo bet kurių trečiųjų asmenų prieigos ir nesuteikia galimybės tretiesiems asmenims neteisėtai Kliento vardu prisijungti prie Portalo.

5.4. Nustatant prisijungimo prie Portalo slaptažodį, rekomenduotina susikurti sudėtingą, sunkiai nuspėjamą slaptažodį (slaptažodį sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simbolių, panaudojant didžiąsias ir mažąsias raides, skaičius bei skyrybos ženklus, vengti lengvai nuspėjamų žodžių (Kliento vardo, pavardės, įmonės pavadinimo ir pan.) ir/arba skaičių (pvz. gimimo datos, įmonės kodo) ir pan.) ir keisti jį ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius. Klientas užtikrina ir prisiima visą atsakomybę už jo susikurto slaptažodžio sudėtingumą bei jo išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (teisinių paslaugų užsakymą, duomenų perdavimą ar kt.), kurie Portale atliekami prisijungus Kliento el. pašto adresu ir slaptažodžiu.

5.5. Klientas turi galimybę savo paskyroje įgalinti dviejų žingsnių autentifikavimo funkciją ir IB JURE primygtinai rekomenduoja tai padaryti (!!!). Dviejų žingsnių atutentifikacija sukuria papildomą apsaugos lygį ir reikšmingai sumažina riziką, kad bus neleistinai prisijungta prie Kliento paskyros. Įgalinus dviejų žingsnių autentifikaciją, tretieji asmenys negali gauti prieigos prie Kliento paskyros net ir sužinoję prisijungimo vardą ir slaptažodį. Dviejų žingsnių autentifikavimas įgalinamas prisijungus prie Portalo, skiltyje „Mano profilis“, naudojantis nemokama mobiliąją autentifikavimo programėle (“Microsoft Authenticator”, “Google Authenticator” arba “FreeOTP”).

5.6. Jei Klientas praranda prisijungimo duomenis arba jie tampa žinomais trečiajam asmeniui (-ims), taip pat, jei Klientas sužino ar įtaria, kad jo vardu Portale neteisėtai registruojasi, jungiasi ir/ar naudojasi trečiasis asmuo, Klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai IB JURE el. laišku [email protected]. Klientas taip pat gali savarankiškai pasikeisti prisijungimo duomenis prisijungdamas prie Portalo, skiltyje „Mano profilis“.

5.7. Registracijos Portale metu ar vėliau pateikiami Kliento duomenys privalo būti teisingi, tikslūs ir išsamūs. Klientas turi teisę ir galimybę bet kada atnaujinti savo duomenis prisijungdamas prie Portalo, skiltyje „Mano profilis“.

6. Asmens duomenų tvarkymas

6.1. Portale tvarkomų asmens duomenų valdytoju yra IB JURE.

6.2. informacija apie IB JURE vykdomą klientų ir/ar potencialių klientų asmens duomenų tvarkymą, įskaitant, bet neapsiribojant, tvarkymo tikslus, teisinį pagrindą, duomenų subjektų teises, duomenų gavėjus bei tvarkytojus, duomenų saugojimo terminus, duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais ir kt., pateikiama IB JURE Privatumo politikoje.

7. Kliento išsiregistravimas iš Portalo, Kliento paskyros nustatymas neaktyvia ir/ar panaikinimas

7.1. Klientas gali bet kada išsiregistruoti iš Portalo, pateikdamas IB JURE atitinkamą prašymą per Portalo žinučių sistemą arba atsiųsdamas raštišką pranešimą paštu. Pažymėtina, kad Kliento išsiregistravimas iš Portalo savaime neužbaigia ir nepanaikina tarp Kliento ir IB JURE susiklosčiusių ir galiojančių advokato ir kliento santykių, t.y. tokie santykiai tęsiasi iki galioja teisinių paslaugų sutartis.

7.2. Jeigu Klientas nesinaudoja IB JURE paslaugomis (t.y. nepateikia Portale jokių pavedimų ir/ar užsakymų dėl teisinių paslaugų) šešis mėnesius iš eilės ar ilgiau, IB JURE turi teisę nustatyti Kliento paskyrą neaktyvia. Jeigu Klientas nepateikia IB JURE jokių teisinių paslaugų pavedimų ir/ar užsakymų per šešis mėnesius nuo Kliento paskyros nustatymo neaktyvia, IB JURE turi teisę negrįžtamai panaikinti Kliento paskyrą Portale.

7.3. IB JURE turi teisę apriboti ar sustabdyti Kliento naudojimosi Portalu galimybę, jei tai reikalinga Portalo ir/ar jame tvarkomų duomenų saugumui užtikrinti, esant techniniams trukdžiams, force majeure aplinkybėms, kilus įtarimui, kad Kliento vardu (asmeniu) prie Portalo registruojasi, jungiasi ar juo naudojasi trečiasis asmuo bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais pagrindais.

7.4. IB JURE taip pat turi teisę apriboti ar sustabdyti Kliento naudojimosi Portalu galimybę, jei Klientas nesilaiko šių Taisyklių nuostatų, Kliento veiksmai yra nesuderinami su Portalo bei Klientui suteikiamų naudojimosi juo priemonių paskirtimi ir/ar tikslais ar Klientas savo veiksmais trikdo Portalo veiklą, kelia grėsmę kitų Portalo naudotojų teisėms ir teisėtiems interesams.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Šios Taisyklės galioja neterminuotai ir yra privalomos IB JURE bei Klientui.

8.2. IB JURE pasilieka teisę vienašališkai keisti visas bei bet kurias Taisyklių nuostatas, pildyti Taisykles, paskelbdama Portale naują Taisyklių versiją ir/ar atsiųsdama Klientui pranešimą el. paštu.

8.3. Taisyklių nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl Taisyklių ir/ar jų taikymo kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus – kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme, Vilniaus mieste.

Ši Taisyklių redakcija paskelbta 2020 m. birželio 2 d. 

Scroll to Top
Užduoti klausimą advokatei

Tai nemokama!