2020-12-06

Prekės ženklo registravimas

Logotipas, prekės ženklas, paslaugų ženklas yra intelektinės nuosavybės objektas, įstatymuose vadinamas prekių ženklu.

Prekių ženklo pagrindinė paskirtis – atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų. Prekių ženklas veikia kaip reklama ir perduoda informaciją pirkėjui, reikšmingai prisideda prie verslo įvaizdžio ir reputacijos formavimo. Jis taip pat padeda apsisaugoti nuo nesąžiningos konkurencijos, kai konkurentai klaidina pirkėjus naudodami tapatų ar labai panašų ženklą savo veikloje.

Prekių ženklas gali būti sudarytas iš žodžių, asmenų pavardžių, vardų, meninių pseudonimų, juridinių asmenų pavadinimų, šūkių, raidžių, skaitmenų, piešinių, emblemų, erdvinių formų, spalvų derinio, jų kompozicijos ir pan. O visai neseniai, pasikeitus teisiniam reguliavimui Europos Sąjungoje ir Lietuvoje, atsirado galimybė registruoti ir video bei garsinį prekių ženklą.

Atsisiųskite mūsų paslaugų pasiūlymą dėl prekių ženklo įregistravimo

Kodėl būtina registruoti prekės ženklą?

Tam, kad prekės ženklas būtų saugomas, jis turi būti įregistruotas.

Įregistruoto prekių ženklo savininkas įgyja išimtines teises į prekių ženklą. T.y., turi teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo:

  • Tapačiu arba klaidinančiai panašiu ženklu žymėti tapačias arba panašias (tos pačios kategorijos) prekes ar paslaugas, tiekti tokias prekes ar paslaugas į rinką, jas importuoti ir eksportuoti;
  • Naudoti tapatų ar klaidinančiai panašų ženklą reklamoje, komercinės veiklos dokumentuose ir informacijoje;
  • Naudoti tapatų ar klaidinančiai panašų ženklą kaip įmonės ar verslo pavadinimą;
  • Registruoti ir naudoti interneto domeną su tapačiu ar panašiu ženklu.

Tik įregistruotas prekių ženklas suteikia garantiją, kad Jūs galite plėtoti verslą pernelyg nesijaudindami dėl klastočių, nesąžiningų konkurentų veiksmų, o taip pat kitų prekių ženklų savininkų teisių ar reklamos teisės aktų pažeidimo.

Įregistruoto prekių ženklo savininkas gali informuoti visuomenę apie savo teises , pažymėdamas prekių ženklą apsaugos žymeniu, kurį sudaro raidė R apskritime ir kuris dedamas ženklui iš dešinės (viršuje arba apačioje).

Kokios grėsmės gali kilti, jeigu ženklas nėra įregistruotas?

Jeigu ženklą naudojate, tačiau jo neįregistruojate, kyla didelė grėsmė, kad Jūsų ženklas gali būti pasisavintas. T.y., bet kuris kitas verslininkas gali įregistruoti Jūsų ženklą savo vardu, o tada uždrausti jį naudoti Jums: reikalauti nustoti žymėti ženklu Jūsų prekes ar paslaugas, pašalinti ženklu pažymėtas prekes iš rinkos ir pan. Be to, iš Jūsų dar gali būti pareikalauta ir kompensacijos už neteisėtą kitam savininkui priklausančio prekių ženklo naudojimą.

Antra, reklama, kurioje naudojami pavadinimai ar logotipai, panašūs su jau įregistruotais ir saugomais kitais prekių ženklais, yra laikoma klaidinančia reklama ir nesąžininga konkurencija, už ką gresia didžiulės įstatymuose numatytos baudos.

Tik įregistruotas prekių ženklas suteikia garantiją, kad Jūs galite plėtoti verslą pernelyg nesijaudindami dėl klastočių, nesąžiningų konkurentų veiksmų, o taip pat kitų prekių ženklų savininkų teisių ar reklamos teisės aktų pažeidimo.

Reikalavimai prekių ženklui

Absoliutūs reikalavimai

Pirmiausia, prekių ženklas privalo turėti skiriamąjį požymį. Skiriamuoju požymiu yra laikomas unikalus ir išskirtinis prekių ženklo elementas, jų junginys ar visuma, leidžiantis vartotojams aiškiai atskirti ženklą nuo kitų prekių ženklų.

Laikoma, kad prekių ženklas neturi skiriamojo požymio ir, atitinkamai, negali būti registruojamas, jeigu:

  • Jis sudarytas tik iš aprašomųjų žodžių ar elementų, t.y. nurodo tik prekių ar paslaugų rūšį, kokybę, paskirtį, formą, technines savybes, geografinę kilmę arba kitas prekių ir paslaugų charakteristikas. Pavyzdžiui, ženklas SALDUS nebus registruojamas konditeriniams gaminiams, nes jis per daug aprašomasis. Netinkamu ženklu būtų ir FINANSŲ EKSPERTAI, nes jis težymi paslaugų rūšį ir bendrą kvalifikaciją.
  • Jis sudarytas iš žodžių ar elementų, kurie yra tapę bendriniais. Pavyzdžiui, niekam nebus leista įregistruoti ženklo BALDAI baldų prekybos arba gamybos veiklai žymėti. Arba ženklo KIRPYKLA ar GROŽIO SALONAS atitinkamoms paslaugoms žymėti.

Antra, prekių ženklas ar atskiri jo elementai neturi prieštarauti viešajai tvarkai ar gerai moralei. Pavyzdžiui, Lietuvoje buvo atsisakyta registruoti prekių ženklą ŠPAKLIUS makiažo ir panašioms paslaugoms žymėti, nurodant, kad šis žodis lietuvių kalboje yra nevartotinas. Prekių ženklu taip pat nebūtų registruojami necenzūriniai žodžiai, kiti visuomenę ar jos grupę galintys įžeisti elementai.

Trečia, prekių ženklas neturi klaidinti visuomenės, pavyzdžiui, dėl prekių ar paslaugų rūšies, kokybės, geografinės kilmės.

Ketvirta, prekių ženkle negali būti Lietuvos Respublikos oficialių simbolių, herbų ar herbinių ženklų arba kitų valstybės institucijų skiriamųjų ženklų, religinių simbolių, o taip pat panašių ar juos mėgdžiojančių žymenų.

Penkta, ženklas negali pažeisti saugomų geografinių, kilmės vietos nuorodų arba saugomų tradicinių terminų (pavyzdžiui, termino ŠAMPANAS).

Aukščiau įvardinti reikalavimai yra laikomi absoliučiais ir paraiška įregistruoti jų neatitinkančius prekių ženklus yra atmetama pačios registruojančios institucijos iniciatyva.

Santykiniai reikalavimai

Greta absoliučių reikalavimų įstatymas taip pat numato ir santykinius reikalavimus prekių ženklui. Santykinių reikalavimų neatitinkantis ženklas gali būti neregistruojamas (o jau įregistruoto ženklo registracija gali būti panaikinta) pagal suinteresuoto asmens skundą. 

Santykiniai reikalavimai prekių ženklui yra šie:

Pirma, prekių ženklas negali būti tapatus ar klaidinančiai panašus į Lietuvoje ar Europos Sąjungoje anksčiau įregistruotą arba plačiai žinomu pripažintą ženklą.

Antra, ženklas negali būti tapatus saugomam pramoniniam dizainui ar kitam pramoninės nuosavybės objektui, autorių teisių saugomam literatūros, mokslo, meno kūriniui.

Trečia, ženklas neturi pažeisti kito asmens teisių į atvaizdą, žinomo asmens pavardę, vardą, meninį pseudonimą.

Kaip vyksta prekių ženklo registravimas

Prekių ženklo registravimas vyksta pateikiant paraišką registruojančiai institucijai. Lietuvoje tokia institucija yra Valstybinis patentų biuras.

Jeigu prekių ženklą norite įregistruoti ir jo apsaugą įgyti visoje Europos sąjungoje, paraišką reikia teikti Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai (EUIPO).

Svarbu žinoti, kad prekių ženklas yra teritorinės apsaugos objektas. Tai reiškia, kad Lietuvoje įregistruotas (nacionalinis) prekės ženklas galioja ir saugomas tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. Jeigu norima, kad ženklas būtų saugomas visoje Europos Sąjungoje, jį reikia įregistruoti kaip Europos Sąjungos (Bendrijos) prekių ženklą.

Prekių ženklo registravimo procedūrą galima išskirti į keturis etapus:

Pirmas – prekių ženklo sukūrimas ir prekių ir paslaugų klasių parinkimas pagal Nicos klasifikaciją (klasė parodo, kurioms prekėms ir paslaugoms galios prekės ženklas);

Antras – prekių ženklo vertinimas. Prieš teikiant paraišką vertėtų įsitikinti, kad norimas įregistruoti prekių ženklas:

  • atitinka Lietuvos ar Europos Sąjungos teisės aktų absoliučius reikalavimus ir gali būti registruojamas kaip prekių ženklas;
  • atitinka santykinius reikalavimus, t.y. nėra tapatus ar klaidinančiai panašus į jau anksčiau įregistruotus arba plačiai žinomus prekių ženklus ir nepažeidžia kitų asmenų intelektinės nuosavybės arba asmeninių teisių.

Neatlikus vertinimo, kyla didelė grėsmė, kad Jūsų paraiška bus atmesta ir Jūs prarasite ne tik      paraiškos mokestį, tačiau ir brangų laiką.

Trečias – paraiškos įregistruoti prekių ženklą pateikimas ir nagrinėjimo procedūra;

Ketvirtas – prekių ženklo registracijos pažymėjimo gavimas.

Prekių ženklų registravimo procedūros terminas tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungoje trunka iki 6 mėnesių. Institucija patikrina, ar pateikta paraiška yra tinkamai užpildyta, ar prekių ženklas atitinka teisės aktuose numatytus absoliučius prekių ženklui keliamus reikalavimus, ar nėra tapačių anksčiau įregistruotų prekių ženklų. Taip pat yra suteikiama galimybė (ir 3 mėnesių terminas) kitų prekių ženklų savininkams pateikti protestus dėl klaidinančio prekių ženklo panašumo.

Jeigu paraiška sėkmingai praeina pirmąjį tikrinimo etapą, ji yra paskelbiama prekių ženklų registravimo duomenų bazėje, o prekių ženklas įgyja laikinąją apsaugą.

Sėkmingai įveikus visą paraiškos nagrinėjimo procedūrą, nesulaukus kitų prekių ženklų savininkų protestų, prekių ženklas yra įregistruojamas, o savininkui išduodamas registracijos liudijimas. Prekių ženklo registracija galioja 10 metų nuo paraiškos pateikimo dienos ir, suėjus šiam terminui, gali būti pratęsiama tam pačiam laikotarpiui.

Kodėl verta prekių ženklo registravimą patikėti ekspertui

Prekių ženklo registravimas neapsiriboja vien tik paraiškos užpildymu ir pateikimu. Kaip matote, prekių ženklams ir jų registravimo procedūrai yra taikomi griežti reikalavimai. Tad būtina atidžiai įvertinti, ar Jūsų ženklas tokius reikalavimus atitinka, ar nėra paraiškos atmetimo arba kitų asmenų protestų, pretenzijų arba ieškinių grėsmės.

Patikėję prekių ženklo vertinimą ir registravimą ekspertams, išvengsite ne tik dažnų paraiškos pateikimo klaidų, būtinybės iš naujo mokėti paraiškų teikimo mokestį, tačiau ir nuostolių bei baudų dėl kitų asmenų teisių pažeidimo.

IB JURE patars prekių ženklo atitikties ir registravimo klausimais, atliks prekių ženklo vertinimą, patikrins, ar ženklas atitinka keliamus reikalavimus, užpildys ir pateiks registravimo dokumentus, informuos apie registracijos eigą. Daugiau informacijos, įskaitant paslaugų kainas ir kitas su prekių ženklo registravimu susijusias išlaidas, rasite mūsų paslaugų pasiūlyme.

JUMS GALI BŪTI ĮDOMU:

Prenumeruokite ir gaukite daugiau mūsų patarimų!

Scroll to Top
Užduoti klausimą advokatei

Tai nemokama!